Welkom op onze website

KANS Centraal Meldpunt Brussel

KANS zoekt samen met leerlingen, ouders, scholen en professionele hulpverleners
naar de meest passende ondersteuning voor leerlingen om schooluitval te voorkomen

Leerlingen Ouders Professionals

Wie zijn wij?
KANS Centraal Meldpunt Brussel

KANS is een netoverstijgende CLB-werking die het bestaande
aanbod rond schooluitval vlotter toegankelijk wil maken.

Werken aan de toekomst van elke jongere

KANS is gegroeid vanuit een toenemende nood in het werkveld aan een aanspreekpunt betreft trajecten voor leerlingen die dreigen uit te vallen op school. Vanuit het beleid is men aan deze nood tegemoet gekomen.

De VGC en Triptiek (drie Brusselse CLB's) sloegen de handen in elkaar en realiseerden de opstart van KANS.

KANS biedt enerzijds informatie rond de bestaande trajecten voor jongeren die dreigen uit te vallen op school. Anderzijds staat KANS in voor de regie van deze trajecten.

about

Wat doen we?
Ons aanbod

Samen met leerlingen, ouders, scholen en professionele hulpverleners zoeken we naar het gepaste traject voor leerlingen om schooluitval te voorkomen.

Bij KANS Centraal Meldpunt Brussel willen we je helpen om problemen op school op te lossen.

Hoe kom je bij ons terecht?

Via de CLB-medewerker bij jou op school.

Kom gewoon langs! Je vindt ons op de Leopold II-laan 178 in Sint-Jans-Molenbeek, vlakbij de metrohalte Ribaucourt. Kijk ook even naar onze openingsuren, die vind je bij ‘Contact’.

Stuur ons een mailtje via info@kans.brussels

Contacteer ons op 02/ 313 99 11.

Hoe verloopt het verder?

We luisteren naar je probleem.

We hebben beroepsgeheim, dus alles wat je zegt, is vertrouwelijk. We bespreken samen wat wel en niet kan verteld worden aan je ouders of de school.

We nodigen iedereen uit voor een rondetafelgesprek. In zo’n rondetafelgesprek gaan we met iedereen rond de tafel zitten: jijzelf, je ouder(s), de school, het CLB en eventueel andere mensen.

We praten over de situatie, zoeken uit wat moeilijk loopt, maar ook wat goed loopt, wat je interesseert, wat je motiveert.

We stellen een aantal trajecten voor en beslissen dan samen wat het zou kunnen worden. Jouw stem is superbelangrijk! We zullen daarom altijd jouw inbreng en mening vragen. Is dat moeilijk met al die mensen? Dan kan dat ook in een apart gesprek voorafgaand aan het rondetafelgesprek.

Als iedereen akkoord is, kan het traject starten. Voel je je er toch niet goed bij? Dan gaan we op zoek naar een andere oplossing.

Wil uw kind niet meer naar school gaan?

Zegt uw kind soms dat hij/zij wil stoppen met school?

Wordt u vaak gecontacteerd door de school omwille van gedragsproblemen en/of afwezigheden?

Bent u bang dat uw kind (tijdelijk of definitief) geschorst zal worden op school?

Bij KANS Centraal Meldpunt Brussel willen we uw kind helpen bij het oplossen van problemen op school. We zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar die in Brussel wonen en/of schoollopen in een Nederlandstalige school in Brussel.

Hoe komt u bij ons terecht?

Via de CLB-medewerker van de school van je kind

Kom gewoon langs! U vindt ons op de Leopold II-laan 178 in Sint-Jans-Molenbeek, vlakbij de metrohalte Ribaucourt.

Stuur ons een mailtje via info@kans.brussels

Contacteer ons op 02/ 313 99 11

Wat mag u verwachten?

We bekijken samen wat er moeilijk loopt en waar uw kind nood aan heeft.

We hebben beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat alles wat we bespreken vertrouwelijk is. We bekijken samen welke info we aan wie kunnen doorgeven.

We nodigen iedereen uit voor ‘een rondetafelgesprek’, we gaan met iedereen rond de tafel zitten: uzelf, uw kind, de school, het CLB en eventueel andere mensen. Heeft uw kind geen school of CLB? Of wil u liever samenzitten zonder hen, dan kan dat ook.

We zoeken uit wat moeilijk loopt, maar ook wat goed loopt, waar uw kind, de school, maar ook uzelf als ouder nood aan heeft.

We stellen een aantal trajecten voor en beslissen dan samen wat het zou kunnen worden. We houden rekening met iedereen, maar proberen wel zoveel mogelijk de stem van uw kind te horen: wat motiveert hem/haar nog, wat ziet hij/zij wel zitten, …

KANS Centraal Meldpunt Brussel zorgt voor de opstart van het traject, zodat uw kind de nodige opvolging heeft.

Votre enfant ne veut plus aller à l’école?

Votre enfant parle parfois d’arrêter l’école?

L’école vous contacte souvent pour des problèmes comportementaux et/ou des absences?

Vous craignez que l’école n’inflige à votre enfant une suspension (temporaire ou définitive)?

Par le truchement du KANS Centraal Meldpunt Brussel, nous voulons aider votre enfant à résoudre les problèmes qu’il rencontre à l’école. Nous prenons en charge dès l’âge de 6 ans les enfants et les jeunes qui habitent à Bruxelles et/ou fréquentent une école néerlandophone de Bruxelles.

Comment pouvez-vous vous mettre en rapport avec nous?

Par l’entremise du collaborateur du CLB (centre d’accompagnement des élèves) de l’école de votre enfant.

Passez nous voir ! Vous nous trouverez au numéro 178 du boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean, tout près de la station de métro Ribaucourt.

Envoyez-nous un e-mail à l’adresse info@kans.brussels

Contactez-nous au 02/ 313 99 11.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Nous évaluons avec vous les difficultés rencontrées et les besoins de votre enfant.

Nous sommes tenus au secret professionnel, ce qui veut dire que toutes les discussions que nous avons avec vous sont confidentielles. Nous examinons ensemble à qui nous pouvons transmettre quelle information.

Nous invitons tout le monde à une « table ronde », et nous nous entretenons avec toutes les parties : vous, votre enfant, l’école, le CLB et éventuellement d’autres personnes. Votre enfant n’a pas d’école ou de CLB, ou vous préféreriez que les réunions aient lieu sans ces instances? C’est possible aussi, il vous suffit de nous le préciser.

Nous évaluons ce qui pose problème, mais aussi ce qui va bien, et nous inventorions les besoins de votre enfant et de l’école, mais aussi les vôtres en tant que parents.

Nous proposons plusieurs trajets et décidons avec vous de celui qui convient le mieux à la situation. Nous tenons compte de tout le monde, mais nous nous efforçons surtout d’être le plus possible à l’écoute de votre enfant : qu’est-ce qui le motive encore, qu’est-ce qui le tente pour l’avenir, etc.?

KANS Centraal Meldpunt Brussel se charge d’initier le trajet, afin d’offrir à votre enfant le suivi dont il a besoin.

Is your child refusing to go to school?

Do you get to hear sometimes that he/she wants to quit school?

Are calls from the school about behavioural problems and/or absenteeism a regular occurrence?

Are you worried that your child may end up getting suspended or expelled from school?

KANS Centraal Meldpunt Brussel is here to help your child resolve its problems at school. We assist children and youngsters from the age of 6 who live in Brussels and/or go to school in a Brussels Dutch-speaking school.

How to get in touch with us?

Via the CLB (Pupil Guidance Centre) assistant at your child’s school

Drop by! We are based at Leopold II-laan 178 in Sint-Jans-Molenbeek, near the Ribaucourt metro stop

Send us an e-mail via info@kans.brussels

Phone us on 02/ 313 99 11

What can you expect?

Together we look at where the problem lies and what your child needs.

We are bound by professional secrecy, meaning that anything we discuss is and remains confidential. Together we look at what information we can disclose to whom.

We invite everyone to a round-table discussion, where you, your child, the school, the CLB and any other people we feel may be able to assist, sit down and talk matters through. Does your child no longer have a school to go to or access to a CLB? Or would you prefer to talk without the school or the CLB being present?

Other than trying to get to the bottom of the problem, we also look at what is going well, what your child, the school and you, as a parent, need.

We suggest a number of pathways and then decide together what a given pathway could lead to. While everyone’s opinion is taken into account, we especially want to hear your child’s voice: what motivates him/her, what he/she thinks he/she might like to do…

KANS Centraal Meldpunt Brussel sets the pathway in motion and ensures that your child gets all the follow-up it needs.

 1. Kinderen en jongeren

  die ofwel school lopen in Brussel, ofwel in Brussel wonen,

  die ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school,

  van 6 tot 20 jaar,

  waarbij schoollopen (al dan niet tijdelijk) moeilijk loopt,

  waarbij het opportuun is om op zoek te gaan naar een schoolflankerende ondersteuning/tijdelijk schoolvervangend initiatief,

  met uitdrukkelijke toestemming van de leerling en zijn ouder(s)

 2. Groepen kinderen en jongeren waarbij de interacties moeilijk verlopen (pesterijen, klassikale interactieproblemen, anders samengestelde groepen) in de Brusselse Nederlandstalige scholen.

Schoollopen kan voor kinderen en jongeren soms een echte beproeving zijn: demotivatie, gedrags- en emotionele problemen, conflicten met leerkrachten en/of medeleerlingen, interactieproblemen thuis, … allemaal redenen waarom jongeren kunnen afhaken op school.

Wanneer dit het geval is, zijn er verschillende organisaties die trajecten voor kinderen en jongeren aanbieden, alsook voor groepen, om verdere demotivatie en schools afhaken te vermijden.
Om het overzicht te bewaren en te garanderen dat kinderen en jongeren een traject op hun maat krijgen aangeboden, werd KANS Centraal Meldpunt Brussel (CMB) opgericht.

KANS CMB staat in voor de regie van deze trajecten. Dat wil zeggen dat, op basis van de aangemelde vraag, er gezocht wordt naar welk traject het meest aansluit bij de noden van het kind/de jongere. Dat kan gaan over een traject bij één organisatie, maar kan ook een combinatie zijn van verschillende organisaties.

KANS CMB tracht het bestaande aanbod via zijn werking verder op elkaar af te stemmen en te komen tot een goed afgestemd netwerk van partners. Doorheen deze versterkte samenwerking, willen we er voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders beter hun weg vinden naar het meest passende aanbod, om er uiteindelijk voor te zorgen dat meer jongeren een kwalificatie behalen.
Daarnaast willen we, doorheen centralisatie van deze vragen en goed uitgebouwde registratie, zicht krijgen op de noden in het netwerk, om zo het bestaande aanbod te optimaliseren. Het is in dat kader dat we ook vragen om aanmeldingen voor schoolexterne interventies steeds via KANS aan te melden.

KANS CMB is enerzijds een informatie- en kenniscentrum over het bestaande aanbod in de preventie van schooluitval in Brussel. Anderzijds staan we in voor de regie van trajecten op maat voor jongeren bij wie schoollopen (al dan niet tijdelijk) moeilijk is. Via een goed onderbouwd registratiesysteem willen we deze trajecten en de bestaande noden in kaart brengen om zo het bestaande Brusselse aanbod van trajecten die schooluitval trachten te voorkomen verder te optimaliseren.

Informatie- en kenniscentrum

KANS CMB is een informatiecentrum waar iedereen terecht kan om zich te bevragen rond het bestaande aanbod van trajecten die schooluitval trachten te voorkomen. KANS CMB biedt ook een consultfunctie aan, dit wil zeggen dat iedereen contact kan opnemen om een casus te bespreken, om van daaruit te bekijken of een aanmelding voor een traject zinvol is. Dat geldt niet alleen voor hulpverleners, scholen en netwerkpartners. Ook leerlingen en ouders kunnen steeds langskomen of ons contacteren voor meer informatie.

Trajecten op maat

KANS CMB staat in voor ‘trajecten op maat’, dat wil zeggen dat samen met leerlingen, ouder(s), school, CLB en eventueel andere partners op zoek wordt gegaan naar het meest passende traject. We overlopen hier even de stappen die leiden tot dergelijk traject.

Aanmeldingen voor trajecten op maat verlopen via het CLB. Op die manier willen we garanderen dat de link met het schoolse traject steeds aanwezig blijft en dat ook nadien in de nodige opvolging wordt voorzien.
Scholen kunnen wel zelf aanmelden voor:

  (klas)groepen en herstelvragen via deze link

afgebakende vragen rond sociale vaardigheden via deze link

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders ook zelf langskomen op het onthaal van KANS CMB. We zullen altijd eerst de tijd nemen om naar hun verhaal te luisteren en hun vraag te verhelderen. We trachten steeds de CLB-medewerker van de school te betrekken, indien de ouder(s)/leerling daarmee instemt, om de opvolging van het traject en de link met onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer de leerling geen school heeft of vraagt het traject zonder het CLB verder te lopen, is het de meldpuntmedewerker die in een intakegesprek met de leerling en zijn ouder(s) de noden verder in kaart brengt en op zoek gaat naar het meest passende traject.

In dit alles hebben alle KANS-medewerkers beroepsgeheim (conform de CLB-werking).

Elke week (woensdag) bekijken we op ons team de nieuwe aanmeldingen en bijkomende vragen. Het team bestaat uit gedetacheerde CLB-medewerkers uit de verschillende netten, zowel uit basis- als secundair onderwijs, elk met een eigen expertise. Op het teamoverleg bekijken we de opties die uit de aanmelding blijken. Het overleg dient als voorbereiding voor de rondetafel, waar over het traject beslist wordt. Zijn de aanmelding en de noden van de leerling helder en duidelijk, is het mogelijk dat een rondetafel niet nodig is en er rechtstreeks kan doorverwezen worden. Blijkt uit de aanmelding dat een schoolexterne interventie niet aangewezen is, worden alternatieven besproken met de aanmelder.

Een rondetafel is een overlegmoment waar de leerling, de ouder(s), de eventuele school, CLB en eventuele betrokken netwerkpartners op worden uitgenodigd. In overleg met alle betrokkenen, proberen we in kaart te brengen wat er goed loopt en wat er moeilijk loopt. We brengen de noden in kaart en gaan dan in overleg met iedereen op zoek naar de organisatie die de beste ondersteuning kan bieden aan het kind/de jongere en eventueel het gezin. Mogelijks kan het aanbod van verschillende organisaties gecombineerd worden, als daar nood aan is. KANS CMB oriënteert enerzijds naar schoolexterne interventies, maar anderzijds ook naar hulpverlening, indien aangewezen.

KANS CMB contacteert de organisatie(s) waar het traject dient opgestart te worden. Vanaf dan zijn het de organisatie en het CLB die het traject in handen nemen, op regelmatige tijdstippen overleggen en evalueren. Is er bijsturing van het traject nodig, dan wordt een bijkomende rondetafel georganiseerd met KANS.

Door middel van een goed uitgebouwd registratiesysteem trachten we zicht te krijgen op de doelgroep (aangemelde leerlingen), de gelopen trajecten en de noden die er zijn in het Brusselse landschap voor de preventie van schooluitval. Op die manier kunnen we gerichte adviezen uitspreken, waar het beleid kan op inspelen.

Op zoek naar iemand?
Onze medewerkers

Een korte voorstelling van de medewerkers van KANS
en hun contactgegevens.

Eva Trogh
Coördinator
0489 54 66 22
evatrogh@kans.brussels
Nancy Stallaert
Onthaal
02 313 99 11
info@kans.brussels
Nele Anciaux
Rondetafelmedewerker
0489 54 67 97
neleanciaux@kans.brussels
Eline Anestakis
Rondetafelmedewerker
0489 54 63 01
elineanestakis@kans.brussels
Leilla El Haml
Rondetafelmedewerker
0487 49 59 94
leillaelhaml@kans.brussels

Heb je een vraag?
Contacteer ons

Je kans ons bellen, mailen of gewoon langskomen in onze kantoren.

Ons onthaal

Kom langs op het onthaal van KANS! We nemen de tijd om je vraag te beluisteren en te zoeken naar oplossingen.

Waar kan je ons bereiken?

Leopold II-laan 178
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T 02/313 99 11
info@kans.brussels

Auto? Tram? Metro? Bus? Fiets?

Parkeren aan onze kantoren is zeer moeilijk. Je neemt best het openbaar vervoer of de fiets om naar ons toe te komen.

Tramhalte
Jubelfeest
Metrohalte
Ribaucourt
Bushalte
Sint-Jans-Molenbeek Ourthe
(code stopplaats: 301051)
Fiets
Je kan je fiets parkeren in ons gebouw.

Plan je route

Wanneer kan je ons bereiken?

Maandag
8u30-12u
13u-16u
Dinsdag
8u30-12u
13u-16u
Woensdag
teamoverleg
13u-17u
Donderdag
8u30-12u
13u-16u
Vrijdag
8u30-12u
-

Buiten deze uren kan je ons steeds een bericht sturen via info@kans.brussels

Auto? Tram? Metro? Bus?

Parkeren aan onze kantoren is zeer moeilijk. Je neemt best het openbaar vervoer om naar ons toe te komen.

Tramhalte
Jubelfeest
Metrohalte
Ribaucourt
Bushalte
Sint-Jans-Molenbeek Ourthe
(code stopplaats: 301051)

Plan je route

KANS Centraal Meldpunt Brussel wordt aangestuurd door vzw Triptiek,
een netoverstijgend samenwerkingsverband van de drie Brusselse CLB’s,
en wordt mogelijk gemaakt met middelen van de VGC.

Copyright © 2024 KANS | Alle rechten voorbehouden

Gebruik van cookies - Inschrijven op de nieuwsbrief